ای خوش آنکس که شد آئینه انوار الست

هرگز آن عهد نخستین به هوس ها نشکست

علم و دین را سبب جهل و تفاخر ننمود

نشد از هلهله مردم عامی سرمست

پشت پا زد به سر ملک به شوق ملکوت

وز "سرآب" گذر کرد و به دریا پیوست

بود مسلم که نشد جز به حقیقت تسلیم

بهر برپایی حق هیچگه از پا ننشست

شد پس از عمر نود ساله چنینش تاریخ

"دیده از عالم فانی ملکوتی بربست"

 

توضیح اینکه مصرع "دیده از عالم فانی ملکوتی بربست" براساس جمل معادل 1483 می باشد . وقتی عدد 90 را که عمر شریف آن مرجع فقید است از عدد مذکور کسر نماییمتاریخ وفات ایشان یعنی 1393 بدست می اید.